Skip navigation MENU

Achtergrond

De randen van de Veluwe zijn door overgangen tussen hoog-laag, droog-nat en voedselarm- voedselrijk ecologische en landschappelijk waardevolle gebieden. Op een aantal plaatsen zijn deze zones nog gaaf en goed herkenbaar. De provincie heeft met het beleidsplan Veluwe 2010 (uit 2000) destijds het initiatief genomen om acht van deze locaties – de zogenaamde ecologische poorten – actief te beschermen en waar nodig te herstellen. Een van deze ecologische poorten is de Hattemerpoort. Deze poort vormt een verbinding tussen de Veluwe en de IJsselvallei.

Doel van het project is het herstellen en ontwikkelen van de natuurlijke overgang tussen de droge Veluwe en de natte randgebieden in de IJsseluiterwaard en het herstellen van de uitwisseling van organismen tussen de Veluwe en IJsseluiterwaard. Zo wordt in de Hattemerpoort de migratie van edelherten mogelijk gemaakt, maar tevens zal de verbindingszone zorgen voor een meer aaneengesloten natuurgebied, waarvan diverse dier- en plantensoorten profiteren.

Naast het versterken van de ecologische verbinding, ligt er een belangrijke focus op het realiseren van nieuwe natuur in de uiterwaarden van de IJssel. De kernkwaliteiten natuur en landschap sluiten aan bij de typische eigenschappen van dit gebied: kleinschalig landschap, de afwisseling tussen hoog en laag, de gave, reliëfrijke oeverwallen in de uiterwaard en de aanwezige bijzondere graslanden, moerassen en kolken. Andere belangrijke doelen om het gebied te versterken zijn de herontwikkeling/kwaliteitsverbetering van recreatieterreinen en het uitbreiden en verbeteren van recreatieroutes.

In het Uitvoeringsprogramma 2015-2019 lees je meer over de achtergrond, het bestuurlijk kader, de projecten en de planning voor de Hattemerpoort.